Tera neira

Ord Wikipedia

Tera neira è il titel d'ina poesia da Giatgen Mitgel Uffer.

«Tera neira, strousch arada,
covra, covra bain igl sem.
Tgira'l, dosta'l da schalada,
do agl gran igl dretg carschem.

Tera neira, fecundada
d'antenats cugl suaditsch,
portas retg madirada.
Priu e crescha, bel garnitsch!

Tera neira, ferm sgultrada
te nutreschas igl carstgan,
prest la mês vign racoltada.
Neira tera, alv igl pan.»

Giatgen Mitgel Uffer