Clav rumantscha

Ord Wikipedia

La clav rumantscha simbolisescha in med che stat a sisposiziun per avreir differentas portas. La bilinguitad dals Rumantschs lubescha ad els d'avrir d'ina vart la porta vers il mund linguistic roman/ils linguatgs neolatins e da l'autra varrt vers las linguas germanas.Quest access a quests dus munds linguistics na portan betg be avantatgs economics e culturals. Demussadamain han la bi-e plurilinguitad in effect positiv per la cogniziun, divers secturs da l'intelligenza.