Code restrenschì e code elevà

Ord Wikipedia
Jump to navigation Jump to search


Code restrenschì e code elevà èn denominaziun groppas per ils divers registers dal diever dal linguatg.

Il code restrenschi cumpeglia la lingua discurrida da mintga di ed è caracterisà d’in stgazi da pleds fitg simpel, frasas curtas e per part incumplettas, e betg adina grammaticala. Il code elevà descriva oercunter il linguatg pretensius e formal, sco el vegn p. ex. Pratitgà en scola u a chaschuns formalas. El è segna d’in stgazi da pleds elavurà, frasas pli lungas e grammaticalitad. Il code elevà s’exprima en il linguatg discurri formal ed en il linguatg da scrittira.